Rzeczoznawcy dendrolodzy i Inspektorzy nadzoru
Regulamin Rzeczoznawcy Dendrologa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew

REGULAMIN RZECZOZNAWCY
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew - NOT, zwanego dalej PTChD- NOT.

Regulamin zatwierdzony uchwalą Zarządu Głównego PTChD - NOT
Nr 30/VII/2013 z 16.03.2013r.


I. Podstawa prawna powołania Zespołu Rzeczoznawców.
Zarząd Główny PTChD-NOT działając na podstawie zapisów statutu określonych w § 48 -51 w związku z § 7 pkt. 7, § 8 pkt 2 i 10 oraz § 34 pkt. 14 powołuje uchwałą Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców PTChD- NOT.


II. Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, zwana dalej KKR PTChD -NOT.

1. KKR PTChD - NOT w składzie: Przewodniczący Komisji oraz 4-6 członków zostaje powołana uchwałą Zarządu Głównego PTChD NOT na wniosek Prezesa, na czas kadencji ZG PTChD.
2. KKR PTChD - NO T może wyłonić ze swojego składu trzyosobowe Prezydium.
3. Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, z wyłączeniem zadań specjalnych /weryfikacja opracowań, wyjazdy kontrolne w teren, itp./
4. Zadaniem Komisji jest:
4.1. kwalifikowanie kandydatów na rzeczoznawców PTChD-NOT
4.2. czuwanie nad profesjonalnym działaniem rzeczoznawców i wydawanych przez nich opinii.
4.3. udział i kontrola przy przydzielaniu zleceń rzeczoznawcom przez Biuro ZG PTChD-NOT
4.4. współpraca z ZG PTChD-NOT w zakresie doskonalenia zawodowego rzeczoznawców

4.5. prezentowanie na posiedzeniach ZG PTChD-NOT problematyki związanej z działalnością
rzeczoznawców, w tym: wnioskowanie o nadawanie tytułu lub skreślanie z listy
rzeczoznawców, propozycje wyróżnień, itp.

5. KKR PTChD-NOT przygotowuje, ustala ich formę i przedstawia do zatwierdzenia ZG PTChD-NOT:
5.1. wzór kwestionariusza kandydata na rzeczoznawcę PTChD-NOT
5.2. wykaz dokumentów – załączników do kwestionariusza, składanych przez kandydata
na rzeczoznawcę,
5.3. regulamin pracy KKR PTChD-NOT,
5.4. wzór i treść pieczątki imiennej oraz wzór legitymacji rzeczoznawcy.

6. KKR PTChD-NOT może powołać zespół weryfikatorów, złożony z członków PTChD-NOT
do oceny opracowania sporządzonego przez rzeczoznawcę. Weryfikacja może być również
przeprowadzona na prośbę rzeczoznawcy wykonującego opracowanie. Koszty weryfikacji, w wysokości ustalonej przez ZG PTCHD NOT, ponosi strona wnioskująca o dokonanie weryfikacji.

7. Posiedzenie KKR PTChD-NOT jest zwoływane na wniosek jej przewodniczącego lub
Prezesa PTChD-NOT.

8. Każde posiedzenie KKR PTChD-NOT jest dokumentowane. Za sporządzenie protokołu
z posiedzenia Komisji odpowiada jej przewodniczący. Kompletna dokumentacja z
posiedzeń jest przekazywana do biura ZG PTChD-NOT celem archiwizacji.

III. Procedura uzyskiwania tytułu Rzeczoznawcy PTChD-NOT

1. Uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew PTChD-NOT mogą być
nadane osobie fizycznej będącej czynnym członkiem PTChD-NOT, z co najmniej pięcio-
letnim stażem członkowskim, opłaconymi składkami członkowskimi, o nienagannym
przebiegu pracy zawodowej i posiadającej:
a. dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku przyrodniczym i pięcioletnią praktykę zawodową w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew lub
b. dyplom ukończenia szkoły wyższej na innym kierunku oraz studia podyplomowe obejmujące zagadnienia przyrodnicze i ośmioletnią praktykę zawodową w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew lub
c. ukończoną szkołę średnią na kierunku przyrodniczym i dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew lub
d. dyplom ukończenia dowolnej szkoły wyższej i piętnastoletnią praktykę zawodową w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew, w tym wykazanie się, poprawnością wykonywania prac potwierdzoną Certyfikatami PTChD-NOT, oraz udokumentowane wykonanie ekspertyz i opinii wymagających wykazania się interdyscyplinarną wiedzą przyrodniczą.

1.1. Ukończone z wynikiem pozytywnym kursy II i III stopnia PTChD-NOT.

2.

2.1. Kandydat na rzeczoznawcę składa do KKR PTChD-NOT wniosek-kwestionariusz o nadanie tytułu rzeczoznawcy wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów stwierdzającymi kwalifikacje, zgodne z cz. III. p.1 niniejszego Regulaminu Rzeczoznawców PTChD-NOT zwanego dalej RR PTChD-NOT.

2.2. Potwierdzenie dokonania przedpłaty w wysokości 1/3 kwoty określonej przez ZG PTCHD NOT o której mowa w punkcie III.8.

3. Uprawnienia do posługiwania się tytułem rzeczoznawcy PTChD-NOT przyznawane są na okres trzech lat.

4. KKR PTChD-NOT może wnioskować o przeprowadzenie z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może być poddany egzaminowi, jeśli przedstawione dokumenty nie potwierdzają kwalifikacji zainteresowanego.

5. KKR PTChD-NOT w oparciu o przedłożone dokumenty oraz ewentualnie przeprowadzony egzamin przygotowuje wniosek o wpisanie kandydata do Rejestru Rzeczoznawców PTChD-NOT, zwanego dalej rejestrem. Rejestr jest jawny i zostaje opublikowany na stronie internetowej PTChD-NOT.

6. KKR PTChD-NOT rekomenduje po wypełnieniu regulaminowych wymogów kandydaturę na rzeczoznawcę do akceptacji przez ZG PTChD-NOT.

7. Decyzję o wpisaniu kandydata do rejestru podejmuje ZG PTChD-NOT w formie uchwały, zwykłą większością głosów.

8. Wpisanie do rejestru danych osobowych kandydata nastąpi w terminie 30 dni od dnia i wykupienia licencji przez zainteresowanego. Koszty licencji służą do pokrycia wyrobienia imiennej legitymacji, pieczątki z numerem wpisu do rejestru z okresem jej ważności oraz innych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez PTChD-NOT (korespondencja, materiały etc.) Po opłaceniu licencji rzeczoznawca zostaje wpisany również na internetową listę rzeczoznawców PTChD-NOT.
9. Negatywna decyzja KKR PTChD-NOT w sprawie przyznania tytułu rzeczoznawcy zostanie przesłana wnioskodawcy w terminie 30 dni, od dnia podjęcia decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie do ZG PTChD-NOT w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania odmowy.

10. Przedpłata określona w punkcie III.2.2. pozostaje na koncie PTChD jako ekwiwalent za poniesione nakłady związane z weryfikacją.

11. Powtórna ocena wniosku o przyznanie tytułu rzeczoznawcy może nastąpić nie wcześniej niż po okresie jednego roku od daty negatywnej decyzji ZG PTCHD NOT.

12. Powtórna ocena wniosku o przyznanie tytułu rzeczoznawcy wymaga ponownego złożenia kompletu dokumentów określonych w punkcie III.1. oraz ponownego dokonania wpłaty kwoty określonej w punkcie III.2.2.

IV. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawcy

1. Nadane uprawnienia rzeczoznawcy PTChD-NOT w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew pozwalają na sporządzanie ekspertyz, opinii, analiz i innych opracowań.

2. Prace powinny być wykonane z należytą starannością, fachowością oraz rzetelnie i bezstronnie, w oparciu o aktualne osiągnięcia nauki i praktyki oraz przepisy prawne i standardy normalizacyjne PTChD-NOT.

3. Rzeczoznawca, realizując powierzone zadanie, ponosi osobistą odpowiedzialność za sporządzone opracowanie.

4. Rzeczoznawca może odmówić przyjęcia zlecenia do wykonania w następujących przypadkach:

4.1. jeśli jest stroną w sprawie,
4.2. pozostaje w stosunku prawnym powodującym, że treść opracowania może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,
4.3. w sprawach współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4.4. w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem strony,
4.5. w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Rzeczoznawca, któremu mija okres nadania uprawnień, może ubiegać się o ich przedłużenie na kolejny okres, składając w tej sprawie wniosek do KKR PTChD-NOT na piśmie o przedłużenie uprawnień lub ich aktualizację. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez KKR PTChD-NOT, decyzję o przedłużeniu wpisu do rejestru podejmuje ZG PTChD-NOT w formie uchwały.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ZG PTChD-NOT rzeczoznawca jest zobowiązany wykupić licencję na kolejny okres.

6. Rzeczoznawca zachowuje materialne prawa autorskie do wykonanych opracowań, chyba, że zrzeknie się ich w formie pisemnej.

V. Pozbawienie uprawnień rzeczoznawcy

1. ZG PTChD-NOT na wniosek KKR PTChD-NOT, pozbawia uprawnień rzeczoznawcy w następujących przypadkach:

1.1. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub nienależytego wykonywania czynności wynikających z przyznanych uprawnień,
1.2. gdy działalność rzeczoznawcy pozostaje w sprzeczności z interesami PTChD-NOT,
1.3. nie wywiązywania się z podstawowych obowiązków statutowych członka PTChD-NOT,
1.4. nieopłacenia przez rzeczoznawcę składek członkowskich PTChD-NOT.

2. Pozbawienie uprawnień następuje w formie pisemnej, a decyzja ZG PTChD-NOT zostaje niezwłocznie przekazana zainteresowanemu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym prawie do odwołania.

3. Pozbawionemu uprawnień rzeczoznawcy przysługuje złożenie odwołania do ZG PTChD-NOT w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Skreślenie rzeczoznawcy z rejestru następuje na podstawie uchwały ZG PTChD-NOT:
4.1. na wniosek rzeczoznawcy,
4.2. w przypadku pozbawienia uprawnień, zgodnie z cz. V p.1 niniejszego regulaminu,
4.3. w przypadku śmierci rzeczoznawcy,
4.4. w wyniku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego PTChD-NOT,
4.5. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4.6. w przypadku nie przedłużenia uprawnień zgodnie cz. IV p.5 niniejszego regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Biuro ZG PTChD-NOT zapewni odpowiednie formularze, legitymacje, rejestry, pieczątki oraz prowadzi korespondencję dotyczącą spraw rzeczoznawców.

2. Wnioski KKR PTChD-NOT będą przedstawiane i rozpatrywane na najbliższym czasowo posiedzeniu ZG PTChD-NOT, a w sytuacjach pilnych przez Prezydium ZG PTChD-NOT.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2013r.


Rzeczoznawca Kwestionariusz (PDF)
Regulamin Rzeczoznawców PTChD (WORD)