Organizacja
STATUT Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew

Rozdział I
Postanowienia ogólne     

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew zwane
w dalszej części Statutu - Towarzystwem.

§ 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej,
a jego siedzibą jest miasto Szczecin.
2. Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew może dokonać zmiany siedziby Towarzystwa.

§ 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną

§ 4
Towarzystwo ma prawo powoływać Koła Terenowe według zasad określonych w niniejszym Statucie.

§ 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowo - technicznych lub innych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział II
Cele i środki działania     

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. Zrzeszenie specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania
i ochrony drzew ozdobnych.
2. Kształtowanie etyki zawodowej swoich członków,
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa,
4. Szeroka popularyzacja wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczenie
dla życia człowieka,
5. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji,
6. Ochrona zawodu
7.Reprezentowanie interesu społecznego poprzez szeroko rozumianą ochronę drzew ozdobnych i propagowanie działalności zmierzającej do tej ochrony, w tym występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony.

§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo - technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych, wydawnictw szkoleniowo - informacyjnych,
2. Badanie problemów zawodowych i przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz,
3. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w państwie
oraz ze szkolnictwem wyższym i zawodowym,
4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
5. Inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres zainteresowania Towarzystwa,
6. Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów i działanie na rzecz ich realizacji,
7. Przekazywanie raportów i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organizacjom administracji,
8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
9. Współdziałanie w ustalaniu i opracowywaniu norm technicznych
i jakościowych w zakresie zainteresowania Towarzystwa,
10. Prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego na podstawie obowiązujących przepisów,
11. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach
i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki     

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Rzeczywistych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 10
Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, zajmuje się działalnością zawodową w dziedzinie ochrony drzew ozdobnych, złoży pisemną deklarację, popartą przez dwie osoby będące członkami rzeczywistymi Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 11
Członek rzeczywisty ma prawo:
1. Czynnego i biernego udziału w wyborach władz Towarzystwa,
2. Korzystanie z urządzeń i pomocy organizacyjnej Towarzystwa,
3. Podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków i głosowania na zebraniach Towarzystwa zgodnie z przepisami statutu,
4. Zgłaszanie opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
5. legitymowania się przynależnością do Towarzystwa oraz do noszenia odznaki Towarzystwa
6. korzystać z funduszy pomocy koleżeńskiej.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna z kraju
i zagranicy zainteresowana ochroną i ratowaniem drzew, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta, na podstawie pisemnie złożonej deklaracji, przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd członków Towarzystwa.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Obowiązki członka honorowego wynikają ze

§ 14 pp. 1.
5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14
Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 15
Członków rzeczywistych Towarzystwa przyjmują Zarząd Główny Towarzystwa oraz Zarządy Kół Terenowych zgodnie z § 10 większością 2/3 głosów.

§ 16
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa w oparciu
o § 12 pp. 1 zwykłą większością głosów.

§ 17
Członkowie założyciele Towarzystwa z chwilą rejestracji Towarzystwa stają się członkami rzeczywistymi.

§ 18
Członkowsko rzeczywiste Towarzystwa ustaje w razie:
1. Pisemnej rezygnacji członka,
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny lub Zarząd Koła z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
3. Wykluczenia z Towarzystwa orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
5. Śmierci członka,
6. Rozwiązania się Towarzystwa.

§ 19
Członkostwo wspierające ustaje w razie:
1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
2. Skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa,
3. Utraty osobowości prawnej będącej członkiem wspierającym,
4. Rozwiązania się Towarzystwa.

§ 20
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zjazdu na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa,
3. rozwiązania się Towarzystwa.

§ 21
Członkom skreślonym lub wykluczonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu członków Towarzystwa.


Rozdział IV
Władze Towarzystwa     

§ 22
Władzami Towarzystwa są:
1. Walny Zjazd Członków Towarzystwa,
2. Zarząd Główny Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński

§ 23
Jednostkami terenowymi Towarzystwa mogą być Koła Terenowe powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 24
Kadencja władz Towarzystwa oraz władz jego kół terenowych trwa 5 lat.

§ 25
Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 26
Z chwilą ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władze te maja prawo dokooptować innego członka, który w trakcie wyborów uzyskał kolejny wynik w głosowaniu do władz Towarzystwa ( po uprzednim uzyskaniu jego zgody ) , z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz wybranych na walnym Zjeździe.


Walny Zjazd Członków Towarzystwa     

§ 27
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków Towarzystwa.
2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 28
Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa nie rzadziej niż co 5 lat.

§ 29
Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa należy:
1. Uchwalenie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej
i finansowej Towarzystwa,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór władz Towarzystwa,
5. Uchwalenie wysokości składek członkowskich.
Walny Zjazd może uprawnić Zarząd Główny Towarzystwa
do podejmowania decyzji w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich w okresie między Walnymi Zjazdami.
6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Towarzystwa,
Kola Terenowe oraz członków Towarzystwa,
7. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego,
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
9. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych,
10. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Sądu Koleżeńskiego w sprawie pozbawienia członkostwa,
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 30
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa winien określać sprawy, które ma rozpatrywać Nadzwyczajny Walny Zjazd.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 31
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia członków pisemnie co najmniej na czternaście dni przed terminem.
2. Uchwały Walnego Zjazdu /jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej zapadają zwykłą większością głosów/
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Głosowanie uchwał Walnego Zjazdu odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walny Zjazd Towarzystwa.


Zarząd Główny Towarzystwa

§ 32
1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 7-11 osób wybranych
przez Walny Zjazd.
2. Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium
w składzie: Prezes Zarządu, 2-ch Wiceprezesów, Sekretarz Generalny, Skarbnik.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego
z wiceprezesów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 33
1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walny Zjazd.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb
lecz nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa,
jednego z Wiceprezesów lub Sekretarza Generalnego.
Z chwilą powstania Koła Terenowego Prezes Zarządu Koła ma prawo udziału
w zebraniach Zarządu Głównego Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 34
Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu,
3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów członków Towarzystwa,
4. Rozpatrywanie wniosków i zleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.
5. Podejmowanie decyzji przyjęciu lub skreśleniu członków rzeczywistych
i wspierających oraz wnioskowanie w sprawie członkostwa honorowego,
6. Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności Zarządu,
7. Zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu czy obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
8. Uchwalanie okresowych preliminarzy i budżetów, planów działania merytorycznych i gospodarczych Towarzystwa oraz przyjmowanie sprawozdań
z ich wykonania,
9. Zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania
10. Powoływanie kierownika biura i głównego księgowego oraz kierownictwa jednostek działalności gospodarczej Towarzystwa,
11. Powoływanie jednostek działalności gospodarczej i uchwalanie ich regulaminów,
12. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółdzielni, spółek i udziale
w innych formach działalności gospodarczej,
13.ustanawianie pełnomocników Towarzystw
14. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących Kół Terenowych, komisji
i zespołów problemowych,
15. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Towarzystwa w przypadku działania na szkodę Towarzystwa. Zawieszenie ulega uchyleniu, jeżeli w ciągu 30 dni Zarząd nie skieruje wniosku do Kolegium Koleżeńskiego o rozpatrzenie sprawy albo gdy Sąd Koleżeński uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie,
16. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.


Prezydium Zarządu Głównego     

§ 35
Prezydium Zarządu Głównego w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego prowadzi działalność w zakresie:
l/ kierowania bieżącą działalnością Towarzystwa,
2/ nadzorowanie i wspieranie działalności Kół Terenowych, komisji
i zespołów problemowych,
3/ opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
4/ inicjowanie i prowadzenie innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień statutu, 5/ nadzorowanie pracy biura i jednostek działalności gospodarczej.

§ 36
Uchwały Prezydium zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków prezydium i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego do zatwierdzenia. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.


Komisja Rewizyjna     

§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. W posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym bierze udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji
we władzach Towarzystwa i nie mogą być jego etatowymi pracownikami.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
l/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3/ sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie
do Walnego Zjazdu z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 39
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walny Zjazd.


Sąd koleżeński     

§ 40
1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być osoby pełniące inne funkcje
we władzach Towarzystwa, nie mogą być też one jego etatowymi pracownikami.

§ 41
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członków Towarzystwa dotyczących naruszenia postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa, zasad współżycia koleżeńskiego oraz innych związanych z działalnością Towarzystwa.

§ 42
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
l/upomnienie,
2/ czasowe odsunięcie od pełnionej funkcji we władzach Towarzystwa, 3/ zawieszenie w prawach członkowskich od 3-ch miesięcy do lat dwóch,
4/ wykluczenie z Towarzystwa.

§ 43
W przypadku kar wymienionych w § 42 pp. 3 i 4 Sąd Koleżeński orzeka na posiedzeniu w pełnym składzie.

§ 44
Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walny Zjazd.


Rozdział V
Kola Terenowe, komisje i zespoły problemowe     

§ 45
Towarzystwo prowadzi swoją pracę merytoryczną m.in. poprzez Kola Terenowe, komisje i zespoły problemowe.

§ 46
1. Koła Terenowe posiadają określony zasięg terytorialny i zajmują się koordynacją działań na danym terenie.
2. Koła mogą być wojewódzkie, miejskie, gminne, dzielnicowe, regionalne.
3. Na powołanie Koła Terenowego potrzebny jest wniosek co najmniej
5 członków rzeczywistych.
4. Koła Terenowe jest powoływane decyzją Zarządu Głównego.
5. Władzami Koła są Zebranie Ogólne Członków i Zarząd Koła.
6. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
7. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:
a. uchwalenie kierunków działania Koła,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań
z działalności merytorycznej i formalnej Koła,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. wybór władz Koła
8. Zarząd Koła jest wybierany na 5 lat i do jego kompetencji należy:
a. realizacja uchwał Zebrania Ogólnego Członków koła,
b. kierowanie działalnością koła zgodnie ze statutem i uchwałami
oraz wytycznymi Zarządu Głównego,
c. zwoływanie Zebrań Ogólnych członków koła.
d. rozpatrywanie i stosowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego,
e. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków Kola,
f. składanie sprawozdań z działalności koła do Zarządu Głównego,
g. zarządzanie majątkiem Koła.
8. Zarząd Koła wybierany jest na okres 5 lat.
9. Zarząd główny Towarzystwa może zawiesić Zarząd Koła w przypadku naruszenia statutu, uchwał Zarządu głównego Towarzystwa lub regulaminu Koła.
10. Od decyzji o zawieszeniu Zarządu Koła przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni.

§ 47
Szczegółowe zasady, tryb pracy i zakres podejmowania działalności merytorycznej określa regulamin Koła i program pracy zatwierdzony
przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 48
Zarząd Główny Towarzystwa powołuje i odwołuje komisje problemowe
i zespoły robocze oraz ich przewodniczących.

§ 49
1. Komisje problemowe powoływane są na czas określony lub nieograniczony
i zajmują się zespołem problemów określonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Komisje problemowe opracowują własne regulaminy oraz programy działania, zatwierdzane przez Zarząd Główny.
3. Komisje problemowe rozliczają się ze swojej działalności w trybie określonym przez Zarząd Główny.

§ 50
1. Zespoły problemowe /grupy robocze/ powoływane są na czas realizacji zleconego przez Zarząd działania.
2. Zespoły robocze określają swoje struktury organizacyjne, harmonogram działań i przedstawiają je Zarządowi do akceptacji.
3. Po wykonaniu zadania następuje rozwiązanie zespołu przez Zarząd.

§ 51
Koła Terenowe, komisje problemowe i zespoły robocze mogą być powoływane
z inicjatywy Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego Towarzystwa lub jego członków.


Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa     

§ 52
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu
o obowiązujące przepisy.

§ 53
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 54
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje, zapisy, darowizny,
3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 55
Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy prezesa i skarbnika, względnie dwóch innych uprawnionych członków Zarządu lub ustanowionych przez Zarząd Główny pełnomocników.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe     

§ 56
1. Uchwalę o zmianie statutu lub rozwiązanie Towarzystwa podejmuje
Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa,
b. w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniejszej niż 1/4 liczby członków.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazd podejmuje uchwalę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
3. Uchwała określająca przekazanie majątku Towarzystwa wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Łódź, 2009.11.27


Statut PTChD (PDF)