Organizacja
Regulamin, certyfikat

§ 1
Komisja Weryfikacyjna jest powo造wana przez ZG PTChD na czas kadencji, jako cia這 sta貫.

§ 2
Cele i zadania Komisji Weryfikacyjna:
1. Dokonywania oceny i kwalifikacji osób, które na pi鄉ie zg這si造 ch耩 poddania si weryfikacji, celem otrzymania "Certyfikatu PTChD" do kierowania pracami w zakresie leczenia i piel璕nacji drzew i krzewów ozdobnych.
2. Prowadzenie powtórnej weryfikacji osób posiadaj帷ych certyfikat po up造wie 5-ciu lat od daty otrzymania poprzedniego certyfikatu.
3. Ocena pracy inspektorów nadzoru b璠帷ych cz這nkami PTChD.
4. Udost瘼nianie listy osób posiadaj帷ych certyfikat PTChD oraz list zweryfikowanych inspektorów nadzoru.
5. Prowadzeni wszelkiej dokumentacji zwi您anej z weryfikacj.

§ 3
1.Zarz康 Gówny wybiera na czas kadencji Przewodnicz帷ego Komisji Weryfikacyjnej.
2.Przewodnicz帷y Komisji Weryfikacyjnej dla potrzeb dokonania weryfikacji powo逝je sk豉d komisji (3-5 osób), który przedstawia ZG PTChD do akceptacji.

§ 4
Komisja Weryfikacyjna ocenia i podejmuje decyzje w zakresie:
1.Przyznania "Certyfikatu PTChD" osobom odpowiedzialnym za kierowanie pracami przy piel璕nacji drzew i krzewów ozdobnych po przej軼iu przez dwuetapow weryfikacj:
Etap I - obejmuje z這瞠nie wype軟ionego wniosku z wyszczególnionymi za陰cznikami
Etap II- obejmuje dokonanie lustracji w terenie wykonanych prac, celem oceny ich pod wzgl璠em fachowo軼i i jako軼i
2.1.Prowadzenie weryfikacji osób posiadaj帷ych ju certyfikat, co pi耩 lat od poprzedniej weryfikacji lub otrzymania go po raz pierwszy, po uprzednio zg這szeniu odpowiedniego wniosku przez zainteresowanego.
2.2.Ponowna weryfikacja obejmuje jedynie II etap.
3.Pozbawienia certyfikatu osób, które:
a. w ra膨cy sposób nie podporz康kowuj si norm jako軼iowym obowi您uj帷ym
w PTChD
b. nie przestrzegaj zasad etyki zawodowej
c. nie poddadz si ponownej weryfikacji po up造wie okresu wa積o軼i certyfikatu
4.Ocena pracy inspektorów nadzoru b璠帷ych cz這nkami PTChD.

§ 5
Etap I weryfikacji sk豉da si z:
1.wniosku-ankiety w której powinny znale潭 si nast瘼uj帷e informacje o wnioskodawcy;
- dane osobowe( imi i nazwisko, adres domowy, adres firmy zatrudniaj帷ej, dok豉dna nazwa firmy, telefony, adres e-mail)
- przygotowanie zawodowe (wykszta販enie, uko鎍zone kursy, rok uko鎍zenia, organizator kursu, miejsce)
- przebieg pracy zawodowej przy piel璕nacji drzew i zadrzewie; warunkiem zakwalifikowania do II-go etapu jest minimum 2 letni udokumentowany sta pracy przy ochronie i piel璕nacji drzew i zadrzewie)
- wykaz wykonywanych prac przy drzewach( obiekty, ich lokalizacja, czyli adres, zakres wykonywanych prac, rok wykonywania prac, zleceniodawca)
- usprz皻owienie firmy w ramach, której wykonywane by造 prace wymienione w wykazie
( wykaz podstawowych narz璠zi i sprz皻u, opis techniki wykonywania prac)
2.za陰czników do wniosku:
- kserokopie 鈍iadectw i za鈍iadcze o uko鎍zonych kursach z zakresu piel璕nacji drzew
- opinia Konserwatora Przyrody i PSOZ na terenie, którego by造 wykonywane prace
( w przypadku drzew obj皻ych ochron prawn tych instytucji)
- rekomendacje (opinie) zleceniodawców prac.

§ 6
Etap II weryfikacji to lustracja terenowa wykonanych prac przy drzewach.
1.Lustracje dokonuje powo豉ny na wniosek Przewodnicz帷ego Komisji, zatwierdzony przez ZG PTChD, zespó sk豉daj帷y si z 3-5 osób wywodz帷ych si w miar mo磧iwo軼i z innego terenu ni osoba weryfikowana.
1.2.Lustracja odbywa si w obecno軼i zainteresowanego.
1.3.Wskazany jest udzia przedstawiciela s逝瘺 konserwatorskich danego terenu, na którym dzia豉 wnioskuj帷y.
2.Efektem pracy w/w komisji jest pisemny protokó, w którym dokonuje si oceny zlustrowanych prac i zawiera wst瘼ny wniosek komisji o mo磧iwo軼i przyznania (lub nie) certyfikatu.
3.Komisja mo瞠 zawrze w protokole wniosek pod adresem ZG PTChD o:
a. bezwarunkowe przyznanie certyfikatu wnioskuj帷emu
b. warunkowe przyznanie certyfikatu na okres 6-ciu miesi璚y (w przypadku stwierdzenia przez komisj drobnych b喚dów i uchybie mo磧iwych do usuni璚ia w tym terminie)
c. nie przyznanie certyfikatu
4.Obiekty do lustracji wybiera losowo Komisja z wykazu obiektów przedstawionych przez wnioskuj帷ego.

§ 7
Osoba, która nie przesz豉 II-go etapu weryfikacji, mo瞠 ubiega si ponownie, jednak nie wcze郾iej ni po up造wie 12 miesi璚y od daty pierwszej weryfikacji.
Warunkiem przyst徙ienia do ponownej weryfikacji jest spe軟ienie wszystkich wymogów zawartych w § 5.

§ 8
Komisja Weryfikacyjna ma obowi您ek rozpatrzy wniosek zainteresowanego w ci庵u 3-ch miesi璚y od daty z這瞠nia wszystkich wymaganych dokumentów i dokonania odpowiedniej op豉ty na konto PTChD.

§ 9
1.Koszty weryfikacji i prowadzenia ca貫j dokumentacji, w formie jednorazowej wp豉ty, ponosi osoba zainteresowana ( wnosz帷a o pierwsz lub ponown weryfikacj).
2.Wysoko嗆 kwoty ustalana jest uchwa陰 ZG PTChD.
3.Kwota op豉ty za weryfikacj wnoszona jest na konto PTChD.

§ 10
Komisja Weryfikacyjna opiera swoj ocen prac na podstawie obowi您uj帷ych w danej chwili w PTChD norm jako軼iowych i technicznych.

§ 11
1.Komisja Weryfikacyjna przedstawia sw decyzj, w formie protoko逝 pisemnego, ZG PTChD.
2.Zarz康 Gówny PTChD oparciu o wniosek Komisji Weryfikacyjnej podejmuje stosown uchwa喚 i powiadamia zainteresowanego o jej tre軼i.
3.Zawarta w uchwale decyzja ZG PTChD nie podlega odwo豉niom.

§ 12
1.Komisja Weryfikacyjna w przypadku otrzymania pisemnych informacji od s逝瘺 konserwatorskich, zleceniodawców lub cz這nka PTChD nieprawid這wym wykonywaniu prac przez osob posiadaj帷 certyfikat, dokonuje lustracji celem sprawdzenia zasadno軼i wniesionych zastrze瞠.
2.Podj璚ie lustracji przez Komisj Weryfikacyjn wymaga decyzji Prezydium ZG PTChD.
3.W przypadku potwierdzenia przez Komisj Weryfikacyjna zarzutów pod adresem osoby posiadaj帷ej certyfikat

Komisja mo瞠:
a. udzieli tej osobie nagany
b. pozbawi j certyfikatu.

§ 13
1.Podczas ka盥ej lustracji Komisja Weryfikacyjna mo瞠 równie dokona oceny pracy inspektora nadzoru ( zw豉szcza, gdy jest cz這nkiem PTChD).
2.W przypadku stwierdzenia ra膨cych uchybie w pracy inspektora nadzoru Komisja mo瞠 z這篡, do ZG PTChD wniosek o:

a. udzielenie nagany inspektorowi
b. skre郵enie z listy inspektorów nadzoru rekomendowanych przez PTChD .

§ 14
Lista osób posiadaj帷ych certyfikat PTChD oraz lista inspektorów nadzoru rekomendowanych przez PTChD jest udost瘼niana zainteresowanym instytucj, a tak瞠 publikowana na 豉mach czasopisma PTChD "Drzewa, Krzewy, Park" oraz na stronach WWW. PTChD.

§ 15
W przypadku ra膨cych nieprawid這wo軼i w pracy Komisji Weryfikacyjnej ZG PTChD kieruje wniosek do S康u Kole瞠雟kiego o przeprowadzenie post瘼owania wyja郾iaj帷ego.


Regulamin Zatwierdzony przez ZG PTChD w dniu 02.06.1992

Regulamin certyfikatu PTChD (PDF)