Komunikaty
2017 07/11
Komunikat nr 7/17...

KOMUNIKAT nr 7/17

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chrurgów Drzew - NOT organizuje kurs III stopnia przygotowujący do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych.

Kurs odbędzie się w dniach 20 - 25 listopada 2017 r. w Warszawie - Willa Intrata Wilanów ul. Stanisława Kostki Potockiego 23

 

Koszt kursu:

 1.  dla członków PTChD                                3321,00 zł. brutto (2700,00 + 23% VAT)
 2.  dla pozostałych osób                               3567,00 zł. brutto (2900,00 + 23% VAT)

Cena uwzględnia koszt szkolenia, egzaminu, materiałów szkoleniowych, serwis kawowy i obiad. Nie uwzględnia kosztów noclegów.

 

Kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się min. 10 osób.

 

Szkolenie finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT (Art. 43 Ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)

Oświadczenie o takim finansowaniu szkolenia należy umieścić na karcie zgłoszenia udziału.

Kurs kończy się 2-stopniowym egzaminem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma zaświadczenie NOT upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy pracach związanych z pielęgnacją i ochroną drzew ozdobnych.

 

Program kursu obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 • rola, zakres działań i odpowiedzialność inspektora nadzoru,
 • przepisy dotyczące trybu i sposobu powoływania inspektora nadzoru,
 • dokumenty umożliwiające prowadzenie prac przez inspektora nadzoru,
 • Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Administracyjnego jako zbiór dokumentów normujących stosunki między stronami,
 • pielęgnacja drzew w aspekcie norm PTChD - cięcia, ubytki, wzmocnienia mechaniczne, przesadzanie i system korzeniowy,
 • zabezpieczenie drzew na placach budowy,
 • pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym,
 • metody diagnozowania drzew na każdym etapie procesu realizacyjnego,
 • dokumentacja procesu inwestycyjnego,
 • ćwiczenia terenowe, określanie zakresu prac do wykonania przy drzewach, ocena jakości wykonania prac, pomiary parametrów drzew.

Warunkiem przyjęcia na kurs "inspektora nadzoru" jest posiadanie wykształcenia przyrodniczego (leśne, ogrodnicze, rolnicze, architektura krajobrazu itp.), ukończenie kursu II stopnia i minimum 2-letnia udokumentowana praktyka zawodowa w wykonywaniu prac pielęgnacji drzew po ukończonym kursie II st. (znajomość zagadnień pielęgnacji i ochrony drzew, obowiązujących przepisów ochrony zieleni, wybranych zagadnień prawa budowlanego w zakresie zieleni, planu zagospodarowania przestrzennego).

 

Osoby chętne prosimy o wypełnienie przesłanej ankiety - zgłoszenia, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i przesłanie wraz z kserokopiami wymienionych w ankiecie załączników do biura PTChD e-mail : poczta@ptchd.org.pl; w terminie do dnia 10 listopada 2017

O zakwalifikowaniu na kurs uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 13 listopada 2017 r. i dopiero wówczas będą zobowiązani dokonać wpłaty za kurs na konto PTChD PKO S.A. nr 72 1240 5527 1111 0000 5593 0567 w terminie do dnia 16 listopada 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje terminowe załatwienie formalności i pierwszęństwo dokonania wpłaty.

 

Dla sprawnej organizacji prosimy o dotrzymanie terminów podanych w komunikacie.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

karta zgłoszeniowa na kurs